De ontgroening van Huizen
 
10-10-2017  | 

Wij heb­ben in de eer­ste zes du­els la­ten zien dat we hoofd­klas­se­waar­dig zijn.„Ja, vind ik wel. We ha­len nog niet de pun­ten, maar we zet­ten wel elke week stap­pen. We voe­ren ons plan steeds be­ter uit. Ik vind het knap dat we na de zure wed­strijd te­gen Gro­nin­gen (3-3 na­dat Hui­zen met 0-3 voor stond, red.) een week la­ter niet in­kak­ten te­gen Den Bosch. Dus ja, hoofd­klas­se­waar­dig.”

Ik heb een nacht wak­ker ge­le­gen van het ge­lijk­spel te­gen Gro­nin­gen.„En ik ben met een ka­ter op­ge­staan. Een 3-0-voor­sprong weg­ge­ven is dom en knul­lig, wat de om­stan­dig­he­den ook zijn. Dat mag nooit ge­beu­ren. Nog voor­dat we te­rug­re­den zijn we met el­kaar gaan zit­ten – in een heel treu­rig ho­tel, langs de snel­weg – met een bier­tje en een bit­ter­bal. Mis­schien is dat niet zo hoofd­klas­se­waar­dig, maar het was heel goed om de wed­strijd op dat mo­ment nog even te be­spre­ken, met wat zelf­spot en een kri­ti­sche noot. Maar als je ver­vol­gens ’s avonds de beel­den ziet, baal je na­tuur­lijk weer enorm.”

Ik heb mijn doel­punt te­gen Am­ster­dam min­stens tien keer te­rug­ge­ke­ken.„Ja, voor­al om­dat ik ’m veel vaak door­ge­stuurd kreeg. Gaaf in om de eer­ste hoofd­klas­se­wed­strijd in de ge­schie­de­nis van de club de eer­ste goal te ma­ken. Om­dat ik al zo lang (dit is haar ze­ven­de sei­zoen, red.) hier speel en het team en de club heel erg heb zien groei­en, geeft het wel wat ex­tra's. Een eer dat ik ’m mocht ma­ken.”

Het is moei­lijk om als groep om te gaan met zes du­els zon­der zege.„Nee. En dat klinkt mis­schien gek, om­dat het niet leuk is om te ver­lie­zen. Maar we zijn erg re­a­lis­tisch. Voor het sei­zoen zijn we op team­week­end ge­gaan en daar heb­ben we ook be­spro­ken dat dit kan ge­beu­ren. Als je kijkt wat we wel goed doen en spe­ci­fiek traint op wat er scher­per moet, dan geeft dat ver­trou­wen.”

De com­bi­na­tie hoc­key en werk is dit jaar zwaar­der ge­wor­den."Ze­ker. Ik werk full­ti­me als ma­na­ger risk ad­vi­so­ry bij De­loit­te en maak mis­schien wel meer dan veer­tig uur per week. Wat ik voor­al merk, is hoe­veel meer je moet in­ves­te­ren in rus­ten. Dat, wan­neer je een avond vrij hebt, je let­ter­lijk op de bank gaat lig­gen. We trai­nen even­veel, maar we doen in­di­vi­du­eel meer aan kracht­trai­ning. Dat is voor­al om bles­su­res te voor­ko­men. En daar heb­ben we nog bij­na geen last van ge­had.”

Ons voor­naams­te ver­be­ter­punt is za­ke­lij­ker wor­den."Ab­so­luut: vol­was­se­ner en slim­mer. Wan­neer neem je een bal snel of juist niet? Wan­neer dwing je een cor­ner of een kaart af? En ja, dat geldt ook voor de 3-3 te­gen Gro­nin­gen. Als je na die 2-3 vol­was­se­ner bent, dan be­denk je dat met Git­te Mi­chels een goe­de scoop in huis hebt. Als aan­voer­der moet ik dan ook op­staan. Vaak her­ken­de of zag ik het mo­ment, maar het luk­te mij niet al­tijd om het over te bren­gen. Dat ging zon­dag te­gen Den Bosch al be­ter.”

In de win­ter­stop moe­ten we min­stens vijf pun­ten heb­ben."Uhh.­dat zou echt mooi zijn. In de eer­ste sei­zoens­helft wil­len we voor­al stap­pen zet­ten, daar­na kun­nen we meer naar ’het moe­ten' toe­gaan. Maar goed, je speelt nu ook niet voor jan doe­del in de hoofd­klas­se. Dus ik ga met je mee, die pun­ten moe­ten we ha­len. Te­gen wie? Na­tuur­lijk graag te­gen Nij­me­gen, een con­cur­rent. En ver­der? Wat er nog over is. Bij­voor­beeld Hdm, Hur­ley, Oran­je-Rood.­mid­den­mo­ters in­der­daad.”terug naar vorige scherm
Handige links


Vandaag jarig
Clubcompetitie
Seizoen
# Team RP P W DP
1 HJ2 5,444 49 9 66
2 JC1 5,444 49 9 49
3 MC6 4,667 42 9 42
4 JC3 4,444 40 9 42
5 HVC 4,182 46 11 38
Gehele clubcompetitie