STATUTEN VAN DE HUIZER HOCKEY CLUB 


vastgesteld door de algemene ledenvergadering

op 24 november 2010,

in werking getreden op 06-04-2011
Artikel 1

Naam; statutaire zetel

1. De vereniging is genaamd: Huizer Hockey Club.

2. De naam van de vereniging kan worden afgekort tot: HHC.

3. De HHC is statutair gevestigd te Huizen.

Artikel 2

Oprichting; duur; verenigingsjaar

1. De HHC is opgericht op 14 februari 1970.

2. De HHC is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Artikel 3

Doel

De HHC stelt zich ten doel de hockeysport te doen beoefenen en te (doen) bevorderen. Zij tracht dit doel, onder meer, te bereiken door:

a. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (hierna afgekort tot: KNHB);

b. deel te (laten) nemen aan de door de KNHB te organiseren competities en andere wedstrijden;

c. het (doen) organiseren van hockeywedstrijden, -toernooien en -trainingen;

d. het direct of indirect oprichten, aanbrengen, in stand houden en exploiteren van de nodige accommodatie;

e. het samenwerken met anderen; en

f. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 2 HHC statuten m.i.v. 24 november 2010

Artikel 4

Verenigingskleuren, -logo en -tenue

1. De verenigingskleuren van de HHC zijn: rood, blauw en wit. Deze komen tot uitdrukking in intern en extern gerichte uitingen, in elk geval op het briefpapier, de website, het verenigingstenue en promotionele producten en diensten.

2. Het embleem van de HHC is een blauw wapenschild, aan de linkerbovenzijde vermeldende in witte letters de naam van de vereniging en aan de rechterzijde voorzien van een staande, witte hockeystick met een rode hockeybal gelegen in de binnenzijde van de kromming van de stick.

3. Het speeltenue voor juniorleden en seniorleden wordt vastgesteld door het bestuur en bevat in elk geval de hiervoor genoemde kleuren als volgt: kousen in rood, rok of broek in blauw en shirt of blouse in wit.

Artikel 5

Leden; niet-leden/functionarissen

 

1. De HHC kent de volgende categorieën van leden:

 

a. naar leeftijd:

(i) juniorleden: leden die op één (1) oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd hebben van tenminste zes (6) jaren, doch op die datum de leeftijd van achttien (18) jaren nog niet hebben bereikt; deze leden worden te allen tijde vertegenwoordigd door één (1) (van hun) wettelijk vertegenwoordiger(s); en

(ii) seniorleden: leden die op één (1) oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien (18) jaren hebben bereikt;

b. naar spelactiviteit:

(i) spelende leden:

(a) competitieleden: juniorleden en seniorleden die de hockeysport actief beoefenen in KNHB-competitieverband;

(b) trainingsleden: juniorleden en seniorleden niet zijnde competitieleden, die uitsluitend deelnemen aan door of vanwege de HHC georganiseerde trainingen van ten hoogste één (1) elftal van competitieleden en welke, met voorafgaande toestemming van het bestuur, gedurende het verenigingsjaar zijn gerechtigd om ten hoogste (behoudens ontheffing van het bestuur per competitiewedstrijd) aan drie (3) competitiewedstrijden van dat elftal deel te nemen, als waren zij competitieleden; en

(c) trimleden: seniorleden niet zijnde competitieleden, die op één (1) oktober van het lopend verenigingsjaar de leeftijd van zevenentwintig (27) jaren hebben bereikt en die uitsluitend deelnemen aan door of vanwege de HHC georganiseerde trainingen van ten hoogste één (1) groep van deze categorie van leden, onderlinge trimtoernooien en (oefen)wedstrijden, en welke, met voorafgaande toestemming van het bestuur, gedurende het verenigingsjaar zijn gerechtigd om ten hoogste (behoudens ontheffing van het bestuur per competitiewedstrijd) aan drie (3) competitiewedstrijden van een door het bestuur passend geacht elftal deel te nemen, als waren zij competitieleden;

(ii) niet-spelende leden: juniorleden en seniorleden niet zijnde spelende leden, nadat zij op hun daartoe strekkend verzoek dan wel ambtshalve door het bestuur tot deze categorie zijn toegelaten; 3 HHC statuten m.i.v. 24 november 2010

c. naar predicaat:

(i) gewone leden: spelende leden en niet-spelende leden; en

(ii) buitengewone leden:

(a) ereleden: personen, al of niet gewone leden, die zich jegens de HHC bijzonder en langdurig verdienstelijk hebben gemaakt en aan wie door de algemene ledenvergadering het predicaat "erelid" is verleend, op gemotiveerd voorstel van het bestuur of van tenminste vijf (5) gewone leden; een zodanige voordracht moet worden aanvaard met tenminste twee/derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen; en

(b) leden van verdienste: personen, al of niet gewone leden, die door zijn prestaties de erkentelijkheid van de HHC verdient en aan wie door de algemene ledenvergadering het predicaat "lid van verdienste" is verleend, op gemotiveerd voorstel van het bestuur of van tenminste vijf (5) gewone leden; een zodanige voordracht moet worden aanvaard met tenminste twee/derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen;

d. naar contributieverschuldigdheid:

(i) contributieleden: spelende leden, niet-spelende leden en leden van verdienste; en

(ii) niet-contributieleden: ereleden;

e. naar stemgerechtigdheid:

(i) competitie-juniorleden ABCD: twee (2) stemmen;

(ii) competitie-juniorleden EF: één (1) stem;

(iii) competitie-seniorleden: drie (3) stemmen;

(iv) trainingsleden: één (1) stem;

(v) trimleden: twee (2) stemmen;

(vi) niet-spelende leden: één (1) stem; en

(vii) buitengewone leden: één (1) stem.

 

2. Het bestuur houdt een ledenadministratie bij waarin, onder meer, de (voor- en achter)namen, adressen, geboortedata, e-mail adressen en telefoonnummers van de leden zijn opgenomen.

 

3. Spelende leden en niet-spelende leden zijn van rechtswege tevens (verenigings)lid van de KNHB en als zodanig (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen, waaronder met name begrepen de (tucht)arbitrage (de "KNHB-regels”).

 

4. Personen die een functie binnen de HHC uitoefenen, al of niet als werknemer in dienst van de HHC, zijn uit dien hoofde geen lid van de HHC noch (verenigings)lid van de KNHB, doch wel onderworpen aan deze statuten, de daarop gebaseerde reglementen alsook aan de KNHB-regels.

 

5. Donateurs en sponsors zijn als zodanig geen lid van de HHC, maar steunen de HHC uitsluitend door een geldelijke dan wel op geld waardeerbare bijdrage.

 

Artikel 6

Lidmaatschap

1. Een persoon wordt lid van de HHC door een daartoe strekkend besluit van het bestuur op basis van een daartoe door de verzoeker volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, welk besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de verzoeker wordt medegedeeld en in de ledenadministratie wordt verwerkt.

2. Zolang er geen plaats is in een passend(e) team/groep en/of de verzoeker de van toepassing zijnde minimumleeftijd nog niet heeft bereikt, wordt deze op diens verzoek op een wachtlijst geplaatst. Het bestuur besluit over toelating vanaf die wachtlijst op basis van een aantal factoren, waarvan de weging geheel aan het bestuur is. 4 HHC statuten m.i.v. 24 november 2010

3. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, indien de verzoeker een, bij het bestuur in te dienen, schriftelijk verzoek daartoe aan de algemene ledenvergadering richt.

Artikel 7

Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;

b. opzegging van het lidmaatschap door het lid;

c. opzegging van het lidmaatschap door het bestuur;

d. ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur; en

e. het ophouden te bestaan van de HHC als rechtspersoon.

2. a. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan alleen geschieden met ingang van het volgend verenigingsjaar door een schriftelijke mededeling van het lid aan het bestuur, uiterlijk op 30 april van het lopende verenigingsjaar. Een opzegging die niet tijdig en schriftelijk is gedaan, doet het lidmaatschap (met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen) doorlopen tot het einde van het eerstvolgend verenigingsjaar. Een uitzondering geldt voor examenkandidaten. Zij kunnen opzeggen onder voorbehoud tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar.

b. Een lid kan in bijzondere gevallen, zoals een reëel te verwachten verhuizing, het lidmaatschap "onder voorbehoud” opzeggen, mits dit tijdig overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2.a. wordt gedaan. Het bestuur besluit over aanvaarding van dit voorbehoud en deelt dit schriftelijk aan het lid mee. Het lid moet in dat geval zijn definitieve besluit over opzegging vóór één (1) 1 september van het dan reeds begonnen verenigingsjaar schriftelijk aan het bestuur mededelen; dat besluit heeft terugwerkende kracht, bij definitieve opzegging per eind van het voorgaande verenigingsjaar respectievelijk bij voortzetting van het lidmaatschap per begin van het nieuwe verenigingsjaar.

c. Een lid is, in afwijking van het bepaalde in artikel 2:36 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, niet bevoegd zijn lidmaatschap door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen als gevolg van een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard.

3. Opzegging van het lidmaatschap van een lid door het bestuur kan geschieden wanneer (a) het lid respectievelijk diens wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn/hun verplichtingen genoemd in artikel 8.2 niet nakomt/nakomen, (b) het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld door de statuten, reglementen en/of besluiten van de HHC en/of de KNHB-regels, (c) redelijkerwijs van de HHC niet langer kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en (d) het de HHC krachtens de statuten van de KNHB niet langer is toegestaan het betrokken lid als lid van de HHC te handhaven. Een opzegging kan gepaard gaan met een schorsing van het lid.

4. Ontzetting (royement) uit het lidmaatschap van een lid door het bestuur kan geschieden wanneer het lid (a) handelt in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de HHC en/of de KNHB-regels, dan wel (b) de HHC op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. Een ontzetting kan gepaard gaan met een schorsing van het lid.

5. Van het besluit door het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt het lid ten spoedigste schriftelijk in kennis gesteld met opgave van de reden(en). Van een dergelijk besluit staat het lid binnen vier (4) weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Indien de opzegging of de ontzetting gepaard is gegaan met een schorsing, heeft het geschorste lid bij de behandeling van zijn beroep in de algemene ledenvergadering wel de rechten genoemd in artikel 8.1.b. (i) en (ii). 5 HHC statuten m.i.v. 24 november 2010

Artikel 8

Rechten en verplichtingen van de leden

1. De leden hebben, tenzij zij zijn geschorst, het recht:

a. de activiteiten die door de HHC worden georganiseerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 en die in de algemene ledenvergadering of publicaties zijdens het bestuur worden bekendgemaakt, bij te wonen en daaraan deel te nemen; en

b. (i) deel te nemen aan de algemene vergaderingen, (ii) daarin het woord te voeren en (iii) daarin hun stemrecht uit te oefenen.

2. De leden zijn, ook wanneer zij zijn geschorst, verplicht:

a. de statuten, reglementen, besluiten en aanwijzingen van de HHC en haar organen alsmede de KNHB-regels stipt na te leven;

b. de verplichtingen die de HHC en/of de KNHB uit naam van zijn leden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven;

c. zich te houden aan de algemene omgangsvormen, met respect voor de andere leden en gasten van de HHC en hun eigendommen alsmede voor de accommodatie en overige faciliteiten van de HHC; deze verplichting geldt tevens wanneer de leden te gast zijn bij andere verenigingen;

d. zich vóór, tijdens en na de wedstrijden en/of trainingen behoorlijk te gedragen en er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden en/of trainingen ordelijk verlopen;

e. er voor te zorgen dat de belangen en/of het aanzien van de hockeysport, de HHC en de KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden geschaad;

f. zich tegenover elkaar en derden en tegenover de HHC en/of de KNHB te onthouden van bedrieglijke handelingen en strafbare feiten;

g. voor zover zij een contributielid zijn en behoudens indien en voor zover het bestuur daarvan een gehele of gedeeltelijke ontheffing heeft verleend, jaarlijks een zodanige door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie en/of andere bijdragen aan de HHC te voldoen en op een zodanig tijdstip als het bestuur van tijd tot tijd bepaalt, en zoals vastgelegd in een reglement als bedoeld in artikel 15;

h. op eerste verzoek van of namens het bestuur onverwijld aan de HHC te voldoen boeten die de HHC en/of de KNHB heeft opgelegd aan de HHC, een HHC-team en/of een lid ter zake van overtredingen van een HHC-team en/of een lid; en

i. op eerste aanzeggen van of namens het bestuur onverwijld alle tuchtrechtelijke maatregelen die de HHC en/of de KNHB aan een HHC-team en/of een lid heeft opgelegd, te (doen) ondergaan.

3. Van ieder lid en diens wettelijke vertegenwoordiger(s) wordt verwacht dat hij een bijdrage aan de HHC levert door het vervullen van noodzakelijke diensten bij de dagelijkse gang van zaken, zowel voor zijn eigen team als voor de HHC als geheel.

Artikel 9

Communicatie tussen de HHC en de leden

1. Behoudens het anders bepaalde in de wet en deze statuten, bepaalt het bestuur de wijze van communicatie met de leden door of vanwege de HHC.

2. Communicatie door een lid met de HHC vindt plaats door middel van een brief of e-mail. Een e-mail van een lid dient aantoonbaar herleidbaar te zijn tot het lid.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2 is een aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 6.1 uitsluitend rechtsgeldig, indien het de originele handtekening van de verzoeker draagt. 6 HHC statuten m.i.v. 24 november 2010

4. Een e-mail van een lid aan de HHC waarin het lid zijn lidmaatschap opzegt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 heeft eerst gelding, nadat de HHC een bevestiging daarvan aan het lid heeft verzonden.

Artikel 10

Inkomsten

De inkomsten van de HHC bestaan uit:

a. contributies, entreegelden en andere bijdragen van leden;

b. boeten opgelegd aan HHC-teams en/of leden;

c. bijdragen van donateurs en sponsoren;

d. schenkingen en legaten;

e. subsidies; en

f. andere inkomsten.

Artikel 11

Bestuur

1. De leiding van de HHC en het beheer van haar vermogen berusten bij het bestuur.

2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf (5) personen, van wie er ten hoogste twee (2) geen lid van HHC behoeven te zijn.

3. Wanneer het aantal bestuursleden minder is geworden dan vijf (5), blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur moet dan zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

4. Leden kunnen, wanneer zich een vacature voordoet, een kandidaat-bestuurslid voor-dragen door tenminste zeven (7) dagen vóór de algemene ledenvergadering waarin die vacature aan de orde komt, bij het bestuur een schriftelijke voordracht in te dienen, ondertekend door tenminste twintig (20) stemgerechtigde, niet geschorste leden.

5. Een bestuurslid wordt door de algemene ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie (3) jaren. Benoeming vindt plaats in de in artikel 13.6 bedoelde oproeping vermelde functie. Het benoemde bestuurslid is terstond na zijn benoeming bevoegd en verantwoordelijk.

6. Een bestuurslid is herbenoembaar voor ten hoogste één (1) termijn van (wederom) ten hoogste drie (3) jaren, behoudens een andersluidend besluit van de algemene ledenvergadering op een daartoe strekkend verzoek van het bestuur.

7. Een bestuurslid defungeert overigens, onverminderd het in de wet bepaalde, door bedanken, door ontslag verleend door de algemene ledenvergadering of door overlijden.

8. Het bestuur vormt uit zijn midden een dagelijks bestuur, waarvan in elk geval deel uitmaken de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

9. De verdeling van de taken binnen het bestuur wordt, met inachtneming van en aansluitend op de functies waarin is benoemd, door het bestuur vastgesteld.

10. Het bestuur vergadert ten minste zes (6) keren in een verenigingsjaar of zoveel meer als nodig is voor de goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden.

11. Een bestuursvergadering kan door ten minste twee (2) bestuursleden via een verzoek aan de secretaris worden bijeengeroepen.

12. De bestuursvergadering is rechtens geconstitueerd, indien ten minste de helft (1/2) van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is, mits alle bestuursleden rechtsgeldig zijn opgeroepen.

13. Besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen; bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De besluiten worden genotuleerd. 7 HHC statuten m.i.v. 24 november 2010

Artikel 12

Vertegenwoordiging

1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de HHC in en buiten rechte komt toe aan het bestuur dan wel aan twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders, behoudens beperkingen in deze statuten of besluiten van de algemene ledenvergadering. Een bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk volmacht verlenen.

2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de HHC zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies. Het bestuur stelt de commissies in en benoemt en ontslaat hun leden. De taken en samenstelling van de commissies worden op de website van de HHC bekend gemaakt. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen de commissies voor de uitvoering van hun taken zelfstandig optreden binnen de HHC en, uitsluitend na voorafgaande toestemming van het bestuur, ook buiten de HHC.

Artikel 13

Begroting, jaarverslag, rekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht zodanige aantekeningen te houden van de vermogenstoestand van de HHC dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur legt in de in artikel 14.2 bedoelde algemene ledenvergadering zijn concept-begroting voor het eerstvolgend verenigingsjaar ter goedkeuring voor.

3. Het bestuur brengt in de in artikel 14.3 bedoelde algemene ledenvergadering zijn jaarverslag (als bedoeld in artikel 2:48 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) uit over de gang van zaken in de vereniging en over het door hem gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar, legt de concept-balans en de concept-staat van baten en lasten (als bedoeld in artikel 2:48 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) met een toelichting ter goedkeuring alsmede de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:49 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter vaststelling voor.

4. De algemene ledenvergadering benoemt in de in artikel 14.3 bedoelde vergadering uit de leden een commissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, welke de rekening en verantwoording van het bestuur over het daaropvolgend verenigingsjaar zal onderzoeken. Deze commissie zal daartoe toegang hebben tot de boeken van de HHC en zij zal schriftelijk verslag van haar bevindingen uitbrengen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 14.3.

Artikel 14

Algemene ledenvergadering

1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk één (1) maand vóór het einde van het lopende verenigingsjaar, tenzij deze termijn tevoren door de algemene ledenvergadering is verlengd, wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin aan de orde komen:

a. goedkeuring van de door het bestuur opgemaakte concept-begroting voor het eerstvolgend verenigingsjaar; en 8 HHC statuten m.i.v. 24 november 2010

b. onderwerpen van het bestuur en/of leden, opgenomen in de oproeping van de algemene ledenvergadering.

3. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, tenzij deze termijn tevoren door de algemene ledenvergadering is verlengd met ten hoogste vijf (5) maanden, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin aan de orde komen:

a. het jaarverslag, de concept-balans en de concept-staat van baten en lasten met een toelichting alsmede de concept-jaarrekening, alle als genoemd in artikel 13 lid 3;

b. het verslag van de in artikel 13.4 bedoelde commissie;

c. de goedkeuring van de onder a. bedoelde concept-balans en de concept-staat van baten en lasten, en de vaststelling van de onder a. genoemde concept-jaarrekening;

 

d. de decharge van het bestuur ter zake van het door hem in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid;

 

e. de benoeming van de in artikel 13.4 bedoelde commissie voor het eerstvolgend verenigingsjaar; en

 

f. onderwerpen van het bestuur en/of leden, opgenomen in de oproeping van de algemene ledenvergadering.

 

4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

5. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, indien tenminste twintig (20) stemgerechtigde, niet geschorste leden daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan het bestuur doen. Een dergelijke vergadering moet binnen vier (4) weken na dit verzoek plaatsvinden. Indien het bestuur geen gevolg aan dit verzoek wenst te geven, deelt het dit mede aan de bedoelde leden onder opgaaf van zijn redenen. In zodanig geval zijn de bedoelde leden gerechtigd zelf tot oproeping van een algemene ledenvergadering over te gaan, waartoe het bestuur alsdan verplicht is de naam- en adresgegevens van de leden van de HHC uit de ledenadministratie aan de bedoelde leden ter beschikking te stellen.

6. Een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur tenminste tien (10) dagen voorafgaand aan de alsdan te houden algemene ledenvergadering bijeengeroepen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, zo nodig met een toelichting.

7. Het bestuur kan andere personen dan leden uitnodigen de algemene ledenvergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

8. De leiding van de algemene ledenvergadering berust bij een vergadervoorzitter. De vergadervoorzitter is de voorzitter van het bestuur of een door hem aangewezen plaatsvervanger, tenzij de algemene ledenvergadering reeds bij aanvang van de vergadering anders besluit op een daartoe strekkende voordracht van het bestuur.

9. Stemmingen geschieden schriftelijk, tenzij de vergadervoorzitter anders bepaalt.

10. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.

11. Stemgerechtigd zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1.b., de in artikel 5.1.e. genoemde leden met het daar genoemde aantal stemmen.

12. Indien een lid valt onder meerdere categorieën van leden genoemd in artikel 5.1.b., dan blijft zijn stemrecht beperkt tot het aantal stemmen behorend bij de categorie die hem de meeste stemmen geeft.

13. a. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem(men) in een algemene ledenvergadering laten uitbrengen door een ander meerderjarig stemgerechtigd lid, doch uitsluitend op basis van een schriftelijke volmacht en eerst nadat die volmacht voorafgaand aan de algemene ledenvergadering aan het bestuur is overhandigd.

b. Een stemgerechtigd lid kan, naast zijn eigen stem(men), op ten hoogste drie (3) volmachten het daarbij behorende stemrecht uitoefenen. 9 HHC statuten m.i.v. 24 november 2010

c. Juniorleden die de leeftijd van zestien (16) jaren hebben bereikt, kunnen hun stemrecht zelf uitoefenen.

d. Juniorleden die de leeftijd van zestien (16) jaren nog niet hebben bereikt, kunnen hun stemrecht laten uitoefenen door één (1) wettelijk vertegenwoordiger. Een volmacht van een zodanig juniorlid aan een ander stemgerechtigd lid dient te zijn ondertekend door zijn bevoegde wettelijk vertegenwoordiger(s).

14. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, die, om verschillende redenen, naar het oordeel van de voorzitter, niet een voldoende duidelijke keus bevat.

15. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen van de te verkiezen personen de meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming geen van die personen de bedoelde meerderheid, dan vindt een laatste stemming plaats tussen de twee (2) personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien bij die stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

16. Een in een algemene ledenvergadering door de vergadervoorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit rechtsgeldig is genomen, is beslissend.

Artikel 15

Reglementen

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met nadere bepalingen en voorschriften, betrekking hebbend op de organisatie, het beheer en de inrichting van alsmede het algehele gedrags- en omgangsklimaat binnen de HHC.

2. Een reglement mag ter zake van zijn inhoud niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Artikel 16

Handhaving

1. Het bestuur is bevoegd aan een lid dat enige verplichting, hem opgelegd in artikel 8.2 en/of de reglementen bedoeld in artikel 15, niet nakomt, bij wege van een tuchtrechtelijke sanctie, boeten en/of andere maatregelen op te leggen.

2. Het bestuur is tevens bevoegd maatregelen te treffen tegen derden/niet-leden die zich op en in de accomodaties van de HHC zodanig gedragen dat van de HHC niet langer hun voortdurende aanwezigheid kan worden gevergd.

Artikel 17

Statutenwijziging

1. De statuten van de HHC kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar over een voorgestelde wijziging zal worden beslist.

2. Een voorstel tot wijziging van de statuten dient tenminste tien (10) dagen voorafgaand aan de in artikel 17.1 bedoelde algemene ledenvergadering voor de leden ter inzage te zijn.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 14.11, een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de in de algemene ledenvergadering rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

5. Het bestuur brengt (wijzigingen in) de statuten en/of de reglementen van de HHC onmiddellijk na hun vaststelling door de algemene ledenvergadering ter kennis van de leden door plaatsing op de website van de HHC en aan de KNHB. 10 HHC statuten m.i.v. 24 november 2010

Artikel 18

Ontbinding

1. De HHC kan slechts rechtsgeldig worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waarin tenminste een derde (1/3) van het aantal leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Bij gebreke van dit aantal, kan over de ontbinding eerst rechtsgeldig worden beslist in een volgende algemene ledenvergadering welke binnen één (1) maand, doch niet eerder dan één (1) week na de eerste vergadering, dient te worden gehouden, in welke vergadering het genoemde aantal niet geldt.

2. Een besluit tot ontbinding van de HHC behoeft, in afwijking van het gestelde in artikel 13.11, een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de in de algemene ledenvergadering rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.

3. De algemene ledenvergadering bepaalt de bestemming van het batig saldo zoals dat zal bestaan op het moment waarop de HHC als rechtspersoon zal ophouden te bestaan.

4. Het bestuur wijst de bewaarder aan van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de HHC als bedoeld in artikel 2:24 van het Burgerlijk Wetboek.

0-0-0

 
Handige links


Vandaag jarig
Clubcompetitie
Seizoen
# Team RP P W DP
1 HJ2 5,444 49 9 66
2 JC1 5,444 49 9 49
3 MC6 4,667 42 9 42
4 JC3 4,444 40 9 42
5 HVC 4,182 46 11 38
Gehele clubcompetitie