lidmaatschap opzeggen

Ga je verhuizen, studeren of heb je een andere reden om te stoppen met hockeyen? Laat ons dat dan op tijd weten, uiterlijk op 30 april van het lopende verenigingsjaar. Stuur een mail naar [email protected] of een brief naar Postbus 327, 1270 AH te Huizen.

Voor eindexamenkandidaten maken we een uitzondering. Als jij dit jaar eindexamen doet kun je jouw lidmaatschap onder voorbehoud opzeggen. Breng ons dan wel uiterlijk 30 april van het lopende verenigingsjaar op de hoogte van een opzegging met voorbehoud. Als je definitief wilt stoppen zul je ons dat vervolgens vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar officieel moeten laten weten. Handig als je nog onzeker bent over wat er gaat gebeuren na de zomervakantie.

Omdat we het altijd jammer vinden als spelers stoppen zouden we graag willen weten wat de reden daarvan is. Mogelijk kunnen we er nog iets aan doen en anders is het handige informatie voor de statistieken. Vermeld dus svp de reden waarom je gaat stoppen.

Voorwaarden en details vind je hieronder in artikel 7.2 van onze Statuten.

Artikel 7 Einde lidmaatschap
2.a. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan alleen geschieden met ingang van het volgend verenigingsjaar door een schriftelijke mededeling van het lid aan het bestuur, uiterlijk op 30 april van het lopende verenigingsjaar. Een opzegging die niet tijdig en schriftelijk is gedaan, doet het lidmaatschap (met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen) doorlopen tot het einde van het eerstvolgend verenigingsjaar. Een uitzondering geldt voor examenkandidaten. Zij kunnen opzeggen onder voorbehoud tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar.

2.b. Een lid kan in bijzondere gevallen, zoals een reëel te verwachten verhuizing, het lidmaatschap "onder voorbehoud” opzeggen, mits dit tijdig overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2.a. wordt gedaan. Het bestuur besluit over aanvaarding van dit voorbehoud en deelt dit schriftelijk aan het lid mee. Het lid moet in dat geval zijn definitieve besluit over opzegging vóór één (1) 1 september van het dan reeds begonnen verenigingsjaar schriftelijk aan het bestuur mededelen; dat besluit heeft terugwerkende kracht, bij definitieve opzegging per eind van het voorgaande verenigingsjaar respectievelijk bij voortzetting van het lidmaatschap per begin van het nieuwe verenigingsjaar.

2.c. Een lid is, in afwijking van het bepaalde in artikel 2:36 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, niet bevoegd zijn lidmaatschap door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen als gevolg van een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard. 

Tijdslijn opzeggen veldcontributie

  • Voor 1 mei opzeggen: geen boete of verplichtingen
  • In de maand mei opzeggen: geen boete of verplichtingen
  • In de maand juni opzeggen: 25% van de veld jaarcontributie
  • In de maand juli opzeggen: 25% van de veld jaarcontributie
  • In de maand aug opzeggen: 50% van de veld jaarcontributie
  • In de maand sept opzeggen: 50% van de veld jaarcontributie
  • Na 1 oktober opzeggen: 100% van de veld jaarcontributie