HHC Protocol Verantwoord Sporten

Nieuws&Mededelingen 14 Mei

Nieuws afbeelding

Per 29 april 2020 mag de jeugd tot en met 18 jaar samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Per 11 mei is de doelgroep 18+ jaar toegevoegd. Iedereen die komt trainen moet dit bericht volledig lezen!

Om veilig invulling te kunnen geven aan de trainingen voor de jeugd en volwassenen gelden de veiligheids- en hygiënemaatregelen van het RIVM en de regels van het NOC*NSF, KNHB en de Huizer Hockey Club zoals vermeld in de diverse protocollen.

 • Veiligheids- en hygiënevoorschrift RIVM / Sportprotocol NOC*NSF
 • Sportprotocol KNHB
 • Sportprotocol Huizer Hockey Club
 • Plattegrond met looproutes Huizer Hockey Club

Belangrijk:

 • Jeugd D t/m F-categorie: trainen zonder afstandregels
 • Jeugd A t/m C-categorie:  trainen met 1,5m onderlinge afstand
 • (Jong)senioren/veteranen/TRIM: trainen met 1,5m onderlinge afstand
 • De hygiënemaatregelen van het RIVM worden door iedereen worden gevolgd.
 • Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.
 • Clubhuis (inclusief de horecavoorzieningen van sportverenigingen) en kleedkamers blijven gesloten.

Georganiseerd sporten is alleen toegestaan:

 • onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van de sportvereniging;
 • met inachtneming van kaders kabinetsbeleid en richtlijnen RIVM, betreffende sportbonden en de gemeente.

 

Verantwoordelijkheid ligt bij zowel de gemeente als bij de sportvereniging.

 • Gemeente - handhaving noodverordening (in samenwerking met de sportvereniging);
 • Sportvereniging- organiseren sportactiviteiten en handhaving protocol

 

De Huizer Hockeyclub vraagt haar leden nadrukkelijk, zich te houden aan de voorwaarden die op dit moment gelden in de actuele 1,5 meter sportsamenleving. Het is dan ook van groot belang dat iedereen de protocolbepalingen van het algemeen sportprotocol navolgt. Om aan de genoemde protocolbepalingen te kunnen voldoen, zijn door de vereniging aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot het openstellen van het clubhuis, de maximale toegestane capaciteit op de vereniging of het aantal deelnemers per training. Alleen als we allemaal samenwerken, kunnen we ervoor zorgen dat we hockeyers weer op een veilige en prettige manier ontvangen op de hockeyvereniging.

 

Maatregelen

Bij (herhaaldelijke) overtreding van de noodverordeningen en het niet navolgen van protocollen volgt mogelijke uitsluiting van (groepen van) personen of sluiting van de sportaccommodatie. Mogelijke boetes bij handhaving door BOA's: € 390 volwassenen / € 95 minderjarigen (+ justitiële aantekening 5 jaar). Wanneer een speler zich bij herhaling niet houdt aan de geldende voorschriften, maatregelen en protocollen, wordt deze van de training weggestuurd en eventueel de toegang tot de sportaccommodatie ontzegd.


Beperkt trainen

Om te kunnen voldoen aan alle kaders en regels wordt er getraind volgens een alternatief trainingsschema. Duur en het aantal trainingen is aangepast en het maximum aantal teams dat tegelijkertijd aanwezig is op de club is beperkt. Het clubhuis met alle voorzieningen is gesloten en ouders en verzorgers hebben geen toegang tot de club.

 

Aanpassingen

Om te kunnen voldoen aan alle kaders, voorschriften en regels die zijn vastgesteld vanwege het coronavirus, is het trainingsschema aangepast. Helaas kan niet worden getraind op basis van het hoofdschema, omdat het dan te druk zou worden op de club. Er is voor gezorgd dat elk team minimaal 1x per week traint. Alle trainingen zijn teruggebracht naar 1 uur. Voor de jongeren in de A t/m C-categorie, de (jong)senioren, veteranen en trimhockeyers moet ook de oefenstof worden aangepast, vanwege de 1,5m-regel die bij deze doelgroepen moet worden gehanteerd.

Om veilig te kunnen trainen is er een aantal beperkende regels opgesteld en zijn bepaalde voorzieningen gesloten. Het clubhuis met kantine, kleedkamers en toiletten is dicht. Er zijn maximaal 4 teams tegelijkertijd aanwezig, de aanvangstijd op de velden is geschakeld, er is een pauze van 15 minuten tussen de trainingen en er is een looprichting ingesteld. Ouders, verzorgers en andere volwassenen mogen niet op de clubaccommodatie komen


Trainingsfrequentie per week:

 • Selectieteams2 x 1 uur
 • Opleidingsteams1 x 1 uur
 • Breedteteams1 x 1 uur
 • Jongste Jeugd1 x 1 uur
 • Heren 1/Dames 12 x 1,5 uur
 • Senioren1 x 1 uur

 

Protocol Veiligheid en Hygiëne RIVM / NOC*NSF

 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

Sportprotocol KNHB (aanvulling)

 

Sport specifieke aanvulling op algemeen sportprotocol: Hockeysport

Binnen de kaders van het RIVM is het toegestaan om met inachtneming van maatregelen, beperkingen en voorwaarden die zijn genomen door de Huizer Hockey Club, KNHB en NOC*NSF te hockeyen op de sportaccommodatie van de Huizer Hockey Club. Iedereen dient zich aan onderstaande te houden.

 

Per 29 april geldt:

 

 • Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden)
 • Kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd, tot en met de D-jeugd) kunnen onder begeleiding samen buiten sporten, zonder onderling rekening te houden met de 1,5 meter afstand
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan

 

 

Aanvullend geldt per 11 mei:

 

 • De leeftijdscategorie 18+ krijgt meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden)
 • Deze categorie mag onder begeleiding van minimaal 1 begeleider op de hockeyvelden trainen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan

 

 

Aantal mensen op het hockeyveld:

Om de veiligheid te kunnen garanderen voor de groep mensen die 1,5m afstand moeten houden (iedereen vanaf 13 jaar), gelden er beperkingen in het aantal begeleiders op een veld/spelersgroep. Een combinatie van een jongere plus volwassen begeleider is mogelijk, maar beperk de aantallen waar mogelijk.

 

 • Tot en met 12 jaar:
  • Per spelersgroep van 1-7 personen, max 1 begeleider;
  • Per spelersgroep van 8-14 personen, max 2 begeleiders;
  • Per spelersgroep van 15-21 personen, max 3 begeleiders;
  • Per spelersgroep van meer dan 21 personen, max 4 begeleiders.
 • 13 tot en met 18 jaar – maximaal 20 personen inclusief begeleiding op 1 veld
 • 19 jaar en ouder - maximaal 20 personen inclusief begeleiding op 1 veld

 

 

NB: In overleg met de medische commissie van de KNHB, de overheid en NOC*NSF heeft de KNHB de aantallen per veld vastgesteld. Dit is niet alleen gebeurd op basis van opgedane ervaringen op de velden maar ook op basis van de 1,5 meter die per speler nodig is. Bovendien is het belangrijk dat begeleiders er zorg voor kunnen dragen dat het mogelijk is bij te kunnen sturen op momenten dat (op natuurlijke wijze) de afstand in gedrang lijkt te komen. Met deze aantallen tenslotte is het mogelijk een geheel team en begeleiding op het veld toe te laten.

 

Gemeenschappelijk gebruik trainingsmaterialen:

 • Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon
 • Er wordt getraind zonder hesje, vraag spelers daarom een donker en een licht shirt mee te nemen
 • Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld
 • Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan
 • Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pilonnen wordt alleen door trainer aangeraakt
 • De Corona-verantwoordelijke verzorgt met handschoenen voor distributie van het trainingsmateriaal over de velden
 • Materiaal wordt aan het eind van de trainingsblok/dag gedesinfecteerd door Corona-verantwoordelijke
 • Alleen gebruik maken van eigen keepersspullen, indien een keeper hierover beschikt. Anders zonder keeper trainen.

 

Wanneer het RIVM toestemming geeft de nu geldende richtlijnen (en protocollen) te verruimen, brengt de KNHB haar verenigingen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen zich houdt aan de maatregelen van het RIVM, het algemene sport- en dit specifieke hockeyprotocol. Op die manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we zo snel als veilig mogelijk is weer toegroeien naar ons vertrouwde verenigingsleven.


Sportprotocol HHC (aanvulling)

 

 • Clubhuis, kleedkamers en toiletten zijn gesloten
 • Iedereen die komt hockeyen heeft zich thuis in volledig hockeytenue aangekleed
 • Kinderen die komen hockeyen gaan voor vertrek thuis naar het toilet.
 • Iedereen die komt hockeyen wast voor vertrek thuis zijn handen met water en zeep
 • Iedereen die komt hockeyen neemt een eigen bidon gevuld met voldoende drinken mee naar de training, deze wordt niet onderling uitgewisseld.
 • Kinderen die komen hockeyen nemen een wit en een rood shirt mee (er zijn geen hesjes)
 • Kinderen die komen hockeyen kunnen voor de ingang van het clubterrein worden afgezet en opgehaald Kiss and Ride. Er zijn vrijwillige begeleiders aanwezig.
 • Bij aankomst wordt de met pijlen gevolgde looprichting gevolgd. Rechterzijde oprijpad, langs fietsenstalling, bovenlangs clubhuis
 • Bij vertrek wordt de met pijlen gevolgde looprichting gevolgd (onderlangs veld 2).
 • Ouders zijn niet welkom op de club i.v.m. 1,5 m regel
 • Je bent alleen op de club als je training hebt of bent aangesteld als vrijwilliger

 

Plattegrond HHC

 • Rij- en looprichtingen (à), dranghekken (------), natuurlijke scheiding (……)
 • Afzetten en ophalen kinderen met auto volgens "kiss & ride”